Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Vliegende Start

 

Definities

 1. Stichting Vliegende Start: Stichting Vliegende Start [SVS] , gevestigd te Lelystad onder KvK nr. 59222794.
 2. Klant: degene met wie de SVS een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: de SVS en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten leveringen van diensten of producten door of namens de SVS.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluitende toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die de SVS hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die de SVS hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan de SVS te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot dienstverlening wordt door de SVS vastgesteld op grond van de werkelijk geleverde (sleep) prestatie.
 4. De prijs wordt berekend volgens de onderstaande tarieftabel, tenzij een afwijkende prijs is overeengekomen.

 

(Sleep) vlucht Tarief incl. btw
Minuut € 6,30
Extra 100 m € 6,30
400 m € 44,00
500 m € 50,30
600 m € 56,60
700 m € 62,90
800 m € 69,20
900 m € 75,50
1000 m € 81,80
1100 m € 88,10
1200 m € 94,40
Daalsleep € 62,90
OVT / Hobbstik
€ 19,00
 1. Indien partijen voor een dienstverlening door de SVS een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 2. De SVS is gerechtigd om tot 15% van de richtprijs af te wijken.
 3. Indien de richtprijs meer dan 15% hoger uit gaat vallen, dient de SVS de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 4. Indien de prijs meer dan 15% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 15% uitkomt.
 5. De SVS heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 6. Voorafgaand aan de ingang ervan zal de SVS prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 7. De consument heeft het recht om de overeenkomst met de SVS op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is de SVS gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan de SVS.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag de SVS zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klantzijn de vorderingen van de SVS op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomstdoor de SVS, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de SVS te betalen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om een schuld aan de SVS te verrekenen met een vordering op de SVS.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houdentegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
 • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 • zaken van de SVS die bij de klant aanwezig zijn
 • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 1. De klant geeft op eerste verzoek van de SVS de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

 1. De SVS voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. De SVS heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat de SVS tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. 
 5. Indien de klant er niet voor gezorgd heeft dat de SVS tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze beschikbaar aan de SVS.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert de SVS de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door de SVS redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart de SVS tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door de SVS geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door de SVS geleverd product of geleverde dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant de SVS daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen de SVS uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat de SVS in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat de SVS gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan de SVS.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat de ingebrekestelling de SVS ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als de SVS een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan de SVS verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid SVS

 1. De SVS is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien de SVS aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. De SVS is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen o f schade aan derden.
 4. Indien de SVS aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benaderingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding va de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

Vervaltermijn

Elk recht op schadevergoeding van de klant van de SVS vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect uit voortvloeit.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer de SVS toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door de SVS niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat de SVS in verzuim is.
 3. De SVS heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien de SVS kennis heeft genomen van de omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van de SVS in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan de SVS kan worden toegerekend in een van de wil van de SVS onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van de SVS kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand(zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.)wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor de SVS 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat de SVS er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat de overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. De SVS is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. De SVS is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te alleen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal de SVS zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. De rechten van een klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de SVS.
 2. Deze bepaling geldt met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:38, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat de SVS bij het opstellen van de voorwaarden voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar de SVS is gevestigd / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

 

Opgesteld 10 maart 2021